„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 23.11.2023r.

Broszura dotycząca programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą dotyczącą programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER) jest kontynuacją programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) i budżetu krajowego.

Dla Rybackich Lokalnych Grup Działaniajest -Priorytet 3 – sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury.

- w załączeniu broszura

Zamieszczono 23.11.2023r.

24 października 2023 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetów 1–4 objętych programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 (Dz.U.poz.2289).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 25.10.2023 r.

- w załączeniu rozporządzenie

Zamieszczono 15.06.2023r.

Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 12 kwietnia 2023 r. przekazało następujące informacje odnośnie Funduszy Europejskich dla Rybactwa:

"W dniu 9 grudnia 2022 r., Komisja Europejska zatwierdziła nowy program, współfinasowany z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, wpierający polski sektor rybacki w perspektywie 2021-2027. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa, jest kontynuacją wparcia udzielanego sektorowi rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2014–2020. Polska otrzyma z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) ponad 512 mln euro, co łącznie z wkładem krajowym da kwotę prawie 732 mln euro. Wsparcie dla sektora rybackiego wdrażane będzie w ramach 4 priorytetów:


Priorytet 1
Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów wodnych – ponad 314 mln euro.


Priorytet 2
Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzani i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, tym samym przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii – ponad 304 mln euro.


Priorytet 3
Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich oraz sektora akwakultury – 67 mln euro.


Priorytet 4
Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów – 2 mln euro Realizując zobowiązania w zakresie komunikacji i widoczności programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, chciałam przekazać, że została uruchomiona strona internetowa programu www.rybactwo.gov.pl. Jest to oficjalna strona programu, na której będą publikowane wiążące materiały i dokumenty wdrożeniowe związane z realizacją program u, w tym ew. wytyczne, interpretacje, czy też wyjaśnienia dotyczące zobowiązań beneficjenta w zakresie realizowanych w przyszłości operacji. Docelowo, jedynie na tej stronie będziecie Państwo mieli dostęp do ogłaszanych naborów wniosków o dofinasowanie. Uzupełnieniem tej strony są założone, na potrzeby działań komunikacyjnych konta programu w mediach społecznościowych, promujące zagadnienia na temat funduszu, na których przekazywane będą najświeższe i bieżące informacje związane z programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Media społecznościowe to najpopularniejsze obecnie kanały informacyjne, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia, za ich pośrednictwem chcemy przekazywać najpotrzebniejsze informacje i zachęcić do dalszego działania. Aktualnie trwają prace nad projektami: - ustawy wdrożeniowej oraz rozporządzeń wykonawczych. O wszystkich kolejnych działaniach będziemy informować na social mediach i stronie internetowej programu. 2 Obecnie zapraszamy na Profile programu na Facebooku, Instagramie oraz Linkedin oraz playlistę programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na kanale MRiRW w serwisie YouTube.


Wszystkich Państwa oraz przedstawicieli jednostek powiązanych z Państwa działalnością zapraszamy do odwiedzenia nowej strony www.rybactwo.gov.pl oraz do polubienia, udostępniania i obserwowania nas na programowych social mediach. Zapraszamy również na kanał YouTube MRiRW, do play-listy WSPARCIE RYBACTWA, do obejrzenia naszych autorskich animacji poświęconych PO RYBY 2014-2020, obrazujących efekty realizacji programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Liczymy, że razem z Państwem uda nam się dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych beneficjentów oraz przekonać ich do podjęcia właściwego kroku w myśl hasła „POZNAJ NOWY FUNDUSZ I ZREALIZUJ SWOJE POMYSŁY”

Zamieszczono 15.12.2022r.

Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) - 732 mln euro dla rybactwa na lata 2021-2027

EFMRA to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2021-2027, następca Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z lat 2014-2020 (wdrażanego w Polsce za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”). EFMRA służy do wykorzystywania środków finansowych z budżetu UE do wspierania wspólnej polityki rybołówstwa, zintegrowanej polityki morskiej oraz unijnego programu na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanami. Będzie on wdrażany w Polsce za pośrednictwem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Budżet to blisko 732 mln euro.

Fundusz przyczynia się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu - elementu unijnej polityki ochrony środowiska i klimatu. Ma być gwarantem dostępności żywności, konkurencyjności gospodarki morskiej oraz wsparciem dla społeczności nadbrzeżnych.

Priorytety EFMRA

  1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych.
  2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, a co za tym idzie - przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii.
  3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych, która obejmuje tradycyjną i nowo powstającą działalność gospodarczą związaną z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi, oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury.
  4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi.

Jakie są najważniejsze działania wspierane w ramach EFMRA?

EFMRA wspiera innowacyjne projekty, które przyczyniają się do zrównoważonej eksploatacji zasobów wodnych i morskich oraz zarządzania nimi.

Fundusz sprzyja przede wszystkim:

Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Program będzie skierowany do:

Jakie korzyści przyniesie program?

Operacje realizowane przez beneficjentów programu przyczynią się do poprawy odporności i stabilności sektora rybackiego, m.in. przez poprawę konkurencyjności i rentowności podmiotów działających w branżach rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa oraz branż z nimi powiązanych.

Wsparcie finansowe, które będzie udzielane w ramach programu, przyniesie także zbiorową korzyść dla lokalnych społeczności, np. przez popularyzację produktów rybnych, zróżnicowanie dochodów mieszkańców tradycyjnie utrzymujących się z rybactwa czy, jak w przypadku terenów nadmorskich, wkład programu w zbalansowanie i poprawę kondycji floty rybackiej.

Program oddziaływać będzie także na ogół społeczeństwa, np. przez realizację operacji z zakresu poprawy stanu środowiska i stanu wiedzy na jego temat.

Więcej informacji uzyskasz na stronach https://www.gov.pl/web/rolnictwo/

 

Ulotka >>>

Zamieszczono 20.06.2022r.

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE”- zaktualizowany wzór umowy

Informujemy, że dla naborów ogłoszonych od dnia 8 czerwca br. w ramach działania 4.2 z wyłączeniem grantów obowiązuje zaktualizowany wzór umowy o dofinansowanie.

Jedyna zmiana w nowym wzorze dotyczy przypisu numer 15 który obecnie brzmi: Wniosek o płatność składa się w terminie określnym w umowie, z tym, że koszty kwalifikowalne beneficjent może ponosić nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. W załączeniu nowy wzór oraz link do strony MRiRW na której również go Państwo znajdą:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

w załączeniu wzór umowy

Zamieszczono 30.07.2021r.

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” NIE DLA RYBACKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA?

W dniu 30 marca 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych mając na uwadze napływające do samorządu rolniczego niepokojące informacje dotyczące trwających w resorcie rolnictwa prac nad przygotowaniem założeń Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa na lata 2021-2027 oraz istotnych zmian, które mają dotyczyć działalności Rybackich Lokalnych Grup Działania, wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoje uwagi do proponowanych zmian.

Z informacji, które docierają do Zarządu KRIR wynika, że Rybackie Lokalne Grupy Działania z obszarów śródlądowych nie będą mogły korzystać z nowego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2021-2027.

czytaj całość >>>

Zamieszczono 25.02.2021r.

Odnawialne źródła energii

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowała konkurs w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”, zakres tematyczny operacji - 1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Limit środków w naborze: 203.046,24 zł /50.761,56 euro. Do 9 października 2020 r. wpłynęły 4 wnioski. Umowy na realizację podpisane.

Info ze strony Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego >>>

Cały artykuł >>>

Zamieszczono 29.12.2020r.

UWAGA ZMIANY ORGANIZACYJNE

- włączenie działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
ZMIANY W KSIĘDZE WIZUALIZACJI  obowiązujące od 1 stycznia 2021
 
W związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.
Beneficjencie  Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020 znajduje się na ww. stronie Ministerstwa.
Zaktualizowany link do obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Księgi Wizualizacji Znaku:
wpisujemy w przeglądarce https://www.gov.pl/web/rolnictwo​ następnie wybieramy zakładkę "Co robimy" >> Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) >> Księga Wizualizacji

 

Zamieszczono 10.06.2020r.

Ważna informacja na temat zasady konkurencyjności w ramach PO Ryby 12.05.2020

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ze względu na trwający stan epidemii wywołany rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, zawieszone zostało stosowanie sankcji ze względu na naruszenia wynikające z Zasad konkurencyjnego wyboru w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".
 

W załączeniu link do informacji:
 https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/zawieszenie-sankcji-wynikajacych-z-zasad-konkurencyjnosci-w-ramach-po-ryby-2014---2020

  
2 pismo zawieszenie sankcji konkurencyjność pandemia - czytaj całość >>>

Zamieszczono 10.06.2020r.

Hodowcy ryb otrzymają rekompensaty za straty związane z pandemią 

Zajmujące się hodowlą ryb przedsiębiorstwa, które ucierpiały z powodu epidemii COVID-19, otrzymają rekompensaty ze środków unijnych. Przepisy umożliwiające wypłatę środków przyjął parlament.
 25 kwietnia br. w życie weszła zmiana rozporządzenia nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego umożliwiająca złagodzenie skutków ekonomicznych epidemii COVID-19 w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Nowelizacja rozporządzenia o EFMR spowodowała konieczność dostosowania w tym zakresie przepisów krajowych.

1 Hodowcy ryb otrzymają rekompensaty za straty związane z pandemią - czytaj całość >>>

Zamieszczono 28.10.2019r.

Nowe Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – obowiązujące od 1 października 2019 r.

 
Zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, mający na celu zminimalizowanie obciążeń dla Beneficjentów, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązków związanych z promowaniem konkurencyjności. Mają zastosowanie do umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zawartych po dniu 30 września 2019 r.

Pełna treść informacji w rozwinięciu

W załączeniu Załącznik dotyczący nowych Zasad …  

Zamieszczono 19.02.2019r.

Dotyczy beneficjentów PO RYBY

Zasady promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 15 lutego 2019 roku

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 15 lutego 2019 r.
Wszystkie informacje wraz z logotypami są dostępne są na stronie
https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/rybolowstwo-artykuly/logotypy-po-ryby-2014-2020/


Materiały do pobrania:

1. zasady znakowania dot. umów podpisanych po 15 lutego 2019>>> doc, pdf
2. zestaw logotypów >>> doc, pdf
3. księga wizualizacji znaku 2014-2020 29.01.2019 podpis-1 >>> pdf

Zamieszczono 25.10.2018r.

Informacja i promocja PO RYBY 2014-2020

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.
Ogólne zasady
Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.
Ponadto powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.
Te wytyczne dotyczą wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej popularyzujących wsparcie działania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W tym przypadku musisz zapewnić identyfikację wizualną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) i Unii Europejskiej (UE)poprzez stosowanie odpowiednich oznaczeń, którymi są:
  • symbol UE, wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej;
  • odniesienie do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub, w przypadku działań finansowanych z różnych funduszy, odniesienie do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Więcej informacji dotyczących prawidłowego oznaczania działań i obowiązków beneficjenta programu znajdziesz w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020.

Aktualne dokumenty, ważne od 22 października 2018 r.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieściło aktualne dokumenty w ramach  Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych
 – ścieżka dostępu

Zamieszczono 06.06.2018r.

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 
Na stronie  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowano obowiązujące Zasady.
Przedmiotowy dokument znajdziecie Państwo pod adresem: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze/ oraz https://www.gov.pl/gospodarkamorska/aktualnosci-w-rybolowstwie.

1) Aktualizacja wzorów umów w ramach Priorytetu 4 - pobierz >>>

2) Zasady  konkurencyjności - pobierz >>>

Interpretacje :

Interpretacja 1 czytaj całość 

Informacje :

Księga wizualizacji PO RYBY 2014-2020


Materiały :


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.