„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 28.04.2023r.

WYNIK KONKURSU NR 1/2023/R

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 informuje o WYNIKach oceny konkursu NR 1/2023/R - priorytet 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”.

Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem.
1. lista operacji zgodnych z LSR
2. lista operacji wybranych
3. protokół posiedzenia Rady z załączniki

Zamieszczono 15.03.2022r.

Sprostowanie  dotyczące listy operacji wybranych


Dotyczy - Konkurs nr 1/2021/R

W załączeniu poprawna lista operacji wybranych do dofinansowania z kolejnością według liczby uzyskanych punktów Stowarzyszenia WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach konkursu nr 1/2021/R – Priorytet 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”, zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa

 

W WYNIKu oczywistych omyłek pisarskich 14 marca 2022r. zamieszczono na stronie internetowej nieprawidłową listę - niezgodną z dokumentami  źródłowymi tj. WYNIKami z kart oceny  operacji i protokołem Rady oraz Komisji Skrutacyjnej.  

W załączeniu poprawna  lista operacji wybranych.

lista operacji wybranych >>>

Zamieszczono 14.03.2022r.

WYNIK KONKURSU NR 1/2021/R


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 informuje o WYNIKach konkursu nr 1/2021/R - priorytet 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE

Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa

1. protokół posiedzenia Rady_konkurs nr 1/2021/R

2. załączniki do protokołu Rady od nr 1 do nr 4_konkurs nr 1/2021/R

3. lista operacji zgodnych z PROW i LSR_konkurs nr 1/2021/R
4. lista operacji wybranych_konkurs  nr 1/2021/R

5-Protest-_WZÓR-PISMA

Zamieszczono 23.11.2020r.


WYNIK KONKURSU NR 2/2020/R


 

 

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 

informuje o WYNIKach oceny konkursu NR 2/2020/R - Zakres tematyczny operacji - 1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii

 

W załączeniu:

- lista operacji zgodnych z LSR

- lista operacji wybranych

- protokół posiedzenia Rady z załącznikami

Zamieszczono 28.08.2020r.

WYNIK KONKURSU NR 1/2020/R


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o WYNIKach oceny konkursu NR 1/2020/R – zakres tematyczny operacji – wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa

W załączeniu:

- lista operacji zgodnych z LSR

- lista operacji wybranych

- protokół posiedzenia Rady z załącznikami

Zamieszczono 26.11.2019r.


WYNIK KONKURSU  NR 1/2019/R


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o WYNIKach oceny konkursu nr 1/2019/R - zakres tematyczny operacji - wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa.                   W załączeniu:

1 - Lista operacji zgodnych z PO RYBY i LSR >>>

2 - Lista operacji wybranych >>>

3 - Protokół z posiedzenia Rady z załącznikami >>>

4- Wzór protestu-pismo >>>

Zamieszczono 13.12.2018r.

WYNIK KONKURSU NR 3/2018/R


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o WYNIKach oceny konkursu NR 3/2018/R - priorytet 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”.

 Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem,

W załączeniu:

- lista operacji zgodnych z LSR

- lista operacji wybranych

protokół posiedzenia Rady

załączniki do protokołu Rady

Zamieszczono 09.08.2018r.


WYNIK KONKURSU NR 1/2018/R


 

 

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 

informuje o WYNIKach oceny konkursu NR 1/2018/R - zakres tematyczny operacji: tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

 

 

W załączeniu:

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

protokół posiedzenia Rady

załączniki do protokołu Rady

Zamieszczono 11.12.2017r.

WYNIK KONKURSU NR 7/2017Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o WYNIKach oceny konkursu NR 7/2017 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze, złożonych w Stowarzyszeniu „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju

W załączeniu protokół z załącznikami:

- protokół Rady 
- załączniki do protokołu Rady od 1 do 5 


WYNIKI OCENY POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW

1. Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa.
- 1.1.1- operacje zgodne z LSR 
- 1.1.1- operacje wybrane 

2. Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.3. Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia
- 1.1.3- operacje zgodne z LSR 
- 1.1.3- operacje wybrane 

3. Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.2. Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką
- 1.2.2- operacje zgodne z LSR 
- 1.2.2- operacje wybrane 

4. Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem.
- 1.2.4- operacje zgodne z LSR 
- 1.2.4- operacje wybrane WNOSZENIE PROTESTU
Wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu od: negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo od nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo od WYNIKu wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, albo od kwoty przyznanej przez LGD. Poniżej załącznik - wzór pisma.

Protest - wzór pisma >>> pobierz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.