„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 18.10.2022r.

Zmiana formularzy Wniosku o płatność – obowiązują wersje 5z

 
Na stronie ARiMR link https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html  został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 5z. Obowiązują  nowe wzorów formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020:
 
1) wniosek o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z instrukcją wypełniania (wersja 5z) - pobierz
 
2) wniosek o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z instrukcją wypełniania (wersja 5z) pobierz
 
 
 
 W załączeniu obowiązujące formularze.

Załącznik nr 1- pobierz

Załącznik nr 2- pobierz

Zamieszczono 20.01.2022r.

Komunikat dot. ogłoszenia ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 14 stycznia 2022 r. została ogłoszona w Dz. U. poz. 88 ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiany określone w ustawie wiążą się z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022.

czytaj całość >>>

Zamieszczono 30.05.2021r.

K O M U N I K A T

Znowelizowana została ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (ustawa EFRROW),

m.in. w zakresie zniesienia przepisów art. 67b ustępów 1, 2 i 6, które to wprowadzały możliwość pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia, jak również przywrócenia terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy. W myśl znowelizowanych przepisów wszyscy Wnioskodawcy, których wnioski na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów epizodycznych pozostawiono bez rozpatrzenia, zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy.

poniżej link do komunikatu zamieszczonego na stronie ARiMR

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ram.html

Zamieszczono 28.10.2019r.

Interpretacja dot. pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury współfinansowanej
w ramach PROW na lata 2014-2020
W załączeniu zamieszczamy pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące możliwości pobierania przez beneficjentów PROW na lata 2014-2020 opłat za udostępnianie infrastruktury dofinansowanej ze środków EFRROW.

Zamieszczono 06.06.2019r.

Zmiana formularzy Wniosku o płatność 

– obowiązują wersje 4z


05.06.2019 r. na stronie ARiMR link https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html  został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z. Obowiązują  nowe wzorów formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMRw załączeniu przesyłam:

1)      wniosek o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z instrukcją wypełniania (wersja 4z).

2)      wniosek o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z instrukcją wypełniania (wersja 4z).
 W załączeniu obowiązujące formularze.

Załącznik nr 1- pobierz >>>
Załącznik nr 2 - pobierz >>>

Zamieszczono 18.04.2018r.

Ważne dla Beneficjentów pomocy - SPRAWOZDAWCZOŚĆ


Beneficjenci pomocy udzielanej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” mają obowiązek złożenia Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji, co wynika z zapisów umowy o przyznanie pomocy (prosimy o sprawdzenie zapisów).
Wzór formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu, w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zamieszczamy się w załączeniu.

czytaj całość >>>

1. Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji - pobierz

2. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB_IPRO

Zamieszczono 29.03.2018r.

 Księgę Wizualizacji Znaku :
Księga wizualizacji znaku >>>

Zamieszczono 29.11.2016r.

Odpowiedzi i interpretacje :

Wyjaśnienie w zakresie poddziałania 19.2 czytaj całość >>>

Interpretacja dotyczaca kosztów kwalifikowalnych_środków transportu_w ramach poddziałania 19.2 - czytaj całość >>>

Interpretacja dotyczaca utworzenia miejsc pracy oraz podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 - czytaj całość >>>

Interpretacja dotycząca zakresu wsparcia budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych w ramach poddziałania 19.2 - czytaj całość >>>

Odpowiedzi i interpretacje :

DDD-6935.11.2016.WL.IP

DDD-WL.6933.83.2016.IP.MZ

DDD-WL.6935.19.2016.IP.MZ

DDD-WL.6935.20.2016.MZ

Interpretacja ARiMR dot. ogólnych wyjaśnień w zakresie poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Interpretacja dotyczaca kosztów kwalifikowalnych_środków transportu_w ramach poddziałania 19.2

Interpretacja dotycząca zakresu wsparcia budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych w ramach poddziałania 19.2

odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi i interpretacje :

19_10_2016_IIpdf
Inter.18_10_2016

Odpowiedzi i interpretacje :

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.