„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 24.05.2018r.

Zamieszczono 18.05.2018r.

16 maja 2018 - Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu współpracy „Bogactwo naszych wód- promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem”

16 maja Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisało umowę na dofinansowanie projektu współpracy pn. „Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem”, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 realizowanego przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Lider Pojezierza i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. Projekt ma na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury, prezentację dobrych praktyk-projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych, promocję walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD, propagowanie wykorzystania ryb słodkowodnych w żywieniu człowieka. Główne zadania projektu współpracy i przewidywane rezultaty to:
1. Organizacja pięciu działań promocyjno-edukacyjnych w tym: - organizacja imprezy wykorzystującej zasoby lokalne pn. „Piknik Rodzinny z Rybką w Tle” w Pyrzycach nad jeziorem Sicino; - zorganizowanie wydarzeń w zakresie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich pn. „Rybka z pietruszką” w Karsku; - organizacja imprezy wykorzystującej zasoby lokalne pn. „Targi Rybackie” w Dębnie; - organizacja imprezy wykorzystującej lokalne zasoby pn. ”Nie siedź w domu rusz nad wodę” w Cieszynie gm. Złocieniec; - organizacja seminarium „Turystyka wędkarska szansą rozwoju regionu”.
2. Prezentacja operacji zrealizowanych w ramach środków unijnych.
3. Zaprezentowanie dziedzictwa kulinarnego z wykorzystaniem dań, potraw rybnych-warsztaty, konkursy kulinarne.
4. Wydanie publikacji pn. ”Jedz ryby będziesz zdrów”- przepisy kulinarne”.
5. Wydanie mapy - przewodnika wędkarskiego.
6. Wydanie gry planszowej pn. ” Dziedzictwo naszych wód”.
7. Promocja projektu.
8. Opracowanie i opublikowanie co najmniej siedmiu artykułów o Projekcie i publikacja ich na stronach partnerów.

Zamieszczono 16.04.2018r.

13 kwietnia 2018 r. – Złożenie wniosków o dofinansowanie projektu współpracy z PORiM

13 kwietnia Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Lider Pojezierza i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim złożyli w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o dofinansowanie projektu współpracy pn. „Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem”, w ramach środków objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Planowany budżet to 227 368,44 zł, każdy z partnerów dysponuje kwotą dofinansowania 72 000 zł, wkład własny na poziomie 5 %. Celem operacji jest promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem w tym bogactwa naszych wód, promocji dziedzictwa kulturowego rybactwa oraz w szerokim zakresie edukacja rybna poprzez organizację imprez promocyjno-informacyjnych oraz szkoleń, na których Partnerzy Projektu zaprezentują obszary historycznie związane z rybactwem, które występują w zasobach współpracujących lokalnych grup działania . Poprzez wykłady, konkursy przygotowane wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym zamierzamy zwiększyć wiedzę i świadomość mieszkańców na temat bioróżnorodności wód, ochrony jezior i rzek w tym walki z kłusownictwem. W ramach zawodów wędkarskich, konkursów kulinarnych, wydanych publikacji, gry, a także zaprezentowaniem dobrych praktyk tj. operacji które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych z programów rybackich będziemy promować wykorzystanie ryb słodkowodnych z naszych obszarów w żywieniu ludzi w wykorzystaniu ich w działalności rybackiej, a jednocześnie będziemy promować unikatowe dziedzictwo przyrodnicze, historyczne naszych jezior i rzek. Wszystkie te działania wpisują się w cele i przedsięwzięcia Lokalnych Strategii Rozwoju Partnerów Projektu.

Zamieszczono 31.03.2018r.

29 marca 2018 r. – Podpisanie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu współpracy

29 marca trzy lokalne grupy działania realizujące dwufunduszowe strategie tj.: Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Lider Pojezierza i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim podpisali umowę o partnerstwie w zakresie realizacji projektu współpracy w ramach środków objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze". PREAMBUŁA

Partnerzy zamierzają zrealizować projekt pn. „Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem” dalej zwany „Projektem”, na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. W załączeniu scan umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.